พระไตรปิฎก เล่ม 3 ส่วน 5

เล่ม 3 ส่วน 5

 • สิกขาบทที่ 2 ว่าด้วยการแจกอกาลจีวร
 • เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
 • สิกขาบทที่ 3 ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนจีวร 
 • เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
 • สิกขาบทที่ 4 ว่าด้วยการออกปากขอของอย่างหนึ่งแล้วออกปากขอของอย่างอื่น 
 • เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
 • สิกขาบทที่ 5 ว่าด้วยการให้ซื้อของอย่างหนึ่งแล้วให้ซื้อของอย่างอื่น
 • เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
 • สิกขาบทที่ 6 ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนบริขารที่เขาถวายสงฆ์ข้อที่ 1
 • เรื่องภิกษุณีหลายรูป
 • สิกขาบทที่ 7 ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนบริขารที่เขาถวายสงฆ์ข้อที่ 2
 • เรื่องภิกษุณีหลายรูป

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน