พระไตรปิฎก เล่ม 4 ส่วน 6

เล่ม 4 ส่วน 6

 • อาจริยวัตตกถา ว่าด้วยอาจิยวัตร
 • เรื่องการบอกนิสสัยแก่มาณพก่อนบวช
 • เรื่องให้อุปสมบทด้วยคณะ
 • เรื่องอุปัชฌาย์มีพรรษาเดียวบวชให้กุลบุตรบวช
 • พุทธประเพณี
 • เรื่องอุปัชฌาย์โง่เขลา
 • เรื่องอุปัชฌาย์หลีกไป
 • เรื่องถือนิสสัยอยู่ 10 พรรษา
 • วิธีถือนิสสัย
 • อาจริยวัตร
 • อันเตวาสิกวัตตกถา ว่าด้วยอันเตวาสิกวัตร
 • ปณามนาขมาปนา ว่าด้วยการประณามและการขอขมา
 • เรื่องอันเตวาสิกไม่ประพฤติชอบ
 • เรื่องทรงอนุญาตให้ประณาม
 • วิธีประณาม
 • อันเตวาสิกไม่ขอขมา
 • อาจารย์ไม่รับการขอขมา
 • องค์แห่งการประณาม
 • พาลอัพยัตตวัตถุ ว่าด้วยภิกษุโง่ไม่ฉลาด
 • เรื่องอาจารย์โง่เขลา
 • นิสสยปฏิปัสสัทธิกถา ว่าด้วยการระงับนิสสัย
 • เรื่องนิสสัยระงับจากอุปัชฌาย์และอาจารย์

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน