พระไตรปิฎก เล่ม 2 ส่วน 2

เล่ม 2 ส่วน 2

  • ตติยกฐินสิกขาบท ว่าด้วยกฐินเดาะข้อที่ 3 
  • เรื่องภิกษุรับอกาลจีวร
  • ทรงอนุญาตอกาลจีวร
  • ปุราณจีวรสิกขาบท ว่าด้วยการให้ซักจีวรเก่า
  • เรื่องพระอุทายีกับอดีตภรรยา
  • จีวรปฏิคคหณสิกขาบท ว่าด้วยการรับจีวร
  • เรื่องภิกษุณีอุบลวรรณา
  • อัญญาตกวิญญัติติสิกขาบท ว่าด้วยการออกปากขอคฤหัสถ์ผู้ไม่ใช่ญาติ    
  • เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน