พระไตรปิฎก เล่ม 8 ส่วน 25

เล่ม 8 ส่วน 25

 • อคติอคมนะ ว่าด้วยการไม่ลำเอียง 
 • ไม่ลำเอียงเพราะชอบ 
 • ไม่ลำเอียงเพราะชัง 
 • ไม่ลำเอียงเพราะหลง 
 • ไม่ลำเอียงเพราะกลัว 
 • นิคมคาถา 
 • สัญญาปนียาทิ 
 • ว่าด้วยการชี้แจง เป็นต้น 
 • ว่าด้วยการพิจารณา 
 • ว่าด้วยการเพ่งเล็ง 
 • ว่าด้วยการเลื่อมใส 
 • ปรปักขาทิอวชานนะ 
 • ว่าด้วยการดูหมิ่นฝ่ายอื่น เป็นต้น 
 • ว่าด้วยดูหมิ่นภิกษุมีสุตะน้อย 
 • ว่าด้วยดูหมิ่นภิกษุอ่อนพรรษากว่า 
 • ว่าด้วยไม่พึงพูดเรื่องที่ยังมาไม่ถึง 
 • ว่าด้วยธรรมวินัยสุตถุศาสน์ 
 • อนุวิชชกัสสอนุโยคะ ว่าด้วยข้อซักถามของภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์ 
 • เปรียบเทียบอธิกรณ์ 
 • ปุจฉาวิภาคะ ว่าด้วยการจำแนกคำถาม 
 • หัวข้อประจำเรื่อง 
 • กฐินเภท ว่าด้วยประเภทแห่งกฐิน   
 • กฐินอัตถตาทิ ว่าด้วยกรานกฐิน เป็นต้น 
 • ไม่ได้กรานกฐิน 
 • ได้กรานกฐิน 
 • เหตุกฐินไม่เป็นอันกราน 
 • อธิบายเหตุที่ไม่เป็นอันกรานบางข้อ 
 • เหตุกฐินเป็นอันกราน 
 • ธรรมที่เกิดพร้อมกัน 
 • กฐินอนันตรปัจจยาทิ ว่าด้วยอนันตรปัจจัยแห่งกฐิน เป็นต้น 
 • บุพพกรณ์เป็นปัจจัย 
 • การถอนผ้าเป็นปัจจัย 
 • การอธิษฐานเป็นปัจจัย 
 • การกรานผ้าเป็นปัจจัย 
 • มาติกาและปลิโพธเป็นปัจจัย 
 • ปุพพกรณนิทานาทิวิภาค ว่าด้วยการจำแนกนิทานแห่งบุพพกรณ์ เป็นต้น 
 • สงเคราะห์ธรรม 
 • มูลเหตุแห่งกฐิน เป็นต้น 
 • เบื้องต้นแห่งกฐิน 
 • องค์ของภิกษุผู้กรานกฐิน 
 • การกรานกฐิน 
 • วัตถุวิบัติ เป็นต้น

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน