พระไตรปิฎก เล่ม 2 ส่วน 10

เล่ม 2 ส่วน 10

  • ปริณตสิกขาบท ว่าด้วยการน้อมลาภ 
  • เรื่องพระฉัพพัคคีย์
  • รวมสิกขาบทที่มีในปัตตวรรค
  • บทสรุป 
  • ปาจิตติยกัณฑ์ 
  • มุสาวาทวรรค ว่าด้วยการกล่าวเท็จ  
  • มุสาวาทสิกขาบท ว่าด้วยการกล่าวเท็จ 
  • เรื่องพระหัตถกศากยบุตร

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน