พระไตรปิฎก เล่ม 8 ส่วน 22

เล่ม 8 ส่วน 22

 • อัตถวสปกรณ์ ว่าด้วยอำนาจประโยชน์ 10 ประการ   
 • คาถาสังคณิกะ ว่าด้วยกลุ่มคาถา   
 • สัตตนคเรสุปัญญัตตสิกขาบท ว่าด้วยสิกขาบทที่ทรงบัญญัติใน 7 พระนคร 
 • พระอุบาลีเข้าเฝ้าทูลถามปัญหา 
 • สิกขาบทปัญญัติ 
 • จตุวิบัติ ว่าด้วยวิบัติ 4 
 • ทรงพยากรณ์อาบัติหนักและอาบัติเบา เป็นต้น 
 • สีลวิบัติและอาจารวิบัติ 
 • ทิฏฐิวิบัติ 
 • อาชีววิบัติ 
 • ยาวตติยกสิกขาบท 
 • เฉทนกาทิ ว่าด้วยเฉทนกสิกขาบท เป็นต้น 
 • ทรงพยากรณ์เฉทนกสิกขาบทและเภทนกสิกขาบท เป็นต้น 
 • อสาธารณาทิ ว่าด้วยอสาธารณสิกขาบท เป็นต้น 
 • จำนวนสิกขาบทของภิกษุ เป็นต้น 
 • ประเภทสิกขาบทของภิกษุ 
 • ประเภทสิกขาบทของภิกษุณี 
 • อสาธารณสิกขาบทของภิกษุ 
 • อสาธารณสิกขาบทของภิกษุณี 
 • สิกขาบทที่ไม่ทั่วไปแก่สองฝ่าย 
 • สิกขาบทของทั้งสองฝ่ายที่ศึกษาร่วมกัน 
 • อาบัติที่ระงับไม่ได้ 
 • อาบัติที่ระงับได้ 
 • ส่วนที่ทรงจำแนก 
 • อธิกรณ์ 
 • ปาราชิกทิอาปัตติ ว่าด้วยอาบัติปาราชิก เป็นต้น 
 • วิเคราะห์ปาราชิก 
 • วิเคราะห์สังฆาทิเสส 
 • วิเคราะห์อนิยต 
 • วิเคราะห์ถุลลัจจัย 
 • วิเคราะห์นิสสัคคีย์ 
 • วิเคราะห์ปาจิตตีย์ 
 • วิเคราะห์ปาฏิเทสนียะ 
 • วิเคราะห์ทุกกฏ 
 • วิเคราะห์ทุพภาสิต 
 • วิเคราะห์เสขิยะ 
 • อุปมาอาบัติและอนาบัติ 
 • อธิกรณเภท ว่าด้วยประเภทแห่งอธิกรณ์   
 • อุกโกฏนเภทาทิ 
 • ว่าด้วยประเภทการรื้อฟื้น เป็นต้น 
 • ว่าด้วยการรื้อฟื้นอธิกรณ์ เป็นต้น 
 • อธิกรณนิทานาทิ  
 • ว่าด้วยนิทานแห่งอธิกรณ์ เป็นต้น

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน