พระไตรปิฎก เล่ม 2 ส่วน 27

เล่ม 2 ส่วน 27

 • สหธรรมิกวรรค หมวดว่าด้วยผู้ร่วมประพฤติธรรม
 • สหธรรมิกสิกขาบท ว่าด้วยการกล่าวตักเตือนผู้ร่วมประพฤติธรรมโดยชอบธรรม 
 • เรื่องพระฉันนะ
 • วิเลขนสิกขาบท ว่าด้วยความยุ่งยากแห่งสิกขาบท 
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์
 • โมหนสิกขาบท ว่าด้วยการทำให้ผู้อื่นหลง 
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์
 • กรรมวาจาลงโมหาโรปนกรรม
 • ปหารสิกขาบท ว่าด้วยการทำร้ายเพื่อนภิกษุ 
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์
 • ตลสัตติกสิขาบท ว่าด้วยการเงื้อหอกคือฝ่ามือขึ้นทำทีว่าจะทำร้าย 
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์
 • อมูลกสิกขาบท ว่าด้วยการใส่ความด้วยอาบัติสังฆาทิเสสที่ไม่มีมูล 
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์
 • สัญจิจจสิกขาบท ว่าด้วยการจงใจก่อความรำคาญ 
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์
 • อุปัสสุติสิกขาบท ว่าด้วยการแอบฟังภิกษุทำเลาะกัน 
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์
 • กัมมปฏิพาหนสิกขาบท ว่าด้วยการคัดค้านกรรมที่ถูกต้อง 
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์
 • ฉันทอทัตวาคมนสิกขาบท ว่าด้วยการไม่ให้ฉันทะแล้วไปเสีย 
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน