พระไตรปิฎก เล่ม 5 ส่วน 4

เล่ม 5 ส่วน 4

 • ปิลินทวัจฉวัตถุ ว่าด้วยพระปิลินทวัจฉะ
 • เรื่องพระปิลินทวัจฉะทำความสะอาดเงื้อมเขาและพระเจ้าพิมพิสารพระราชทานคนงานวัด
 • ทรงอนุญาตคนงานวัด
 • เรื่องฉันเภสัชที่เก็บไว้ 7 วัน
 • คุฬาทิอนุชานนา ว่าด้วยทรงอนุญาตน้ำอ้อยงบ เป็นต้น
 • เรื่องน้ำอ้อยงบ
 • เรื่องถั่วเขียว
 • เรื่องยาดองโลณโสวีรกะ
 • อันโตวุฏฐาทิปฏิกเขปกถา ว่าด้วยทรงห้ามการหุงต้มภายในต้นปี
 • เรื่องอาหารที่หุงต้มเอง
 • พุทธประเพณี
 • เรื่องอุ่นภัตตาหาร
 • เรื่องให้เก็บอาหารภายในและหุงต้มเองเมื่อคราวจำเป็น
 • อุคคหิตปฏิคคหณา ว่าด้วยการรับประเคนของที่จับต้องแล้ว
 • เรื่องรับประเคนผลไม้ที่จับต้องแล้ว
 • เรื่องพราหมณ์ถวานงาและน้ำผึ้ง
 • ปฏิคคหิตาทิอนุชานนา ว่าด้วยทรงอนุญาตให้ฉันของที่รับประเคนไว้ เป็นต้น
 • เรื่องของฉันที่รับประเคนไว้ตอนเช้า
 • เรื่องพระสารีบุตรอาพาธร้อนในกาย
 • เรื่องฉันผลไม้ที่ปล้อนเมล็ดออก
 • สัตถกัมมปฏิกเขปกถา ว่าด้วยการทรงห้ามทำสัตถกรรม
 • เรื่องริดสีดวงทวาร
 • เรื่องทรงห้ามทำวัตถิกรรม
 • มนุสสมังสปฏิกเขปกถา ว่าด้วยทรงห้ามฉันเนื้อมนุษย์
 • เรื่องอุบาสิกาสุปปิยาเชือดเนื้อขาอ่อนถวาย
 • เรื่องห้ามฉันเนื้อมนุษย์

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน