พระไตรปิฎก เล่ม 7 ส่วน 6

เล่ม 7 ส่วน 6

 • อารามปริเขปอนุชานนะ ว่าด้วยทรงอนุญาตรั้วล้อมอาราม
 • ทุติยภาณวาร
 • อนาถปิณฑิกวัตถุ ว่าด้วยเรื่องอนาถบิณฑิกคหบดี
 • อนาถบิณฑิกะสร้างพระเชตวัน
 • นวกัมมทานะ ว่าด้วยให้นวกรรม (การก่อสร้าง)
 • เรื่องช่างชุนผ้า
 • วิธีให้นวกรรมและกรรมวาจา
 • อัคคาสนาทิอนุชานนะ ว่าด้วยทรงอนุญาตอาสนะอันเลิศ เป็นต้น
 • เรื่องความเคารพ
 • เรื่องผู้ควรได้อาสนะอันเลิศ เป็นต้น
 • เรื่องสัตว์ 3 สหาย
 • อวันทิยาทิปุคคละ ว่าด้วยบุคคลที่ไม่ควรไหว้ เป็นต้น
 • เรื่องบุคคลที่ไม่ควรไหว้ 10 จำพวก
 • เรื่องบุคคลที่ภิกษุควรไหว้ 3 จำพวก
 • อาสนปฏิพาหนปฏิกเขปะ ว่าด้วยทรงห้ามการกีดกันอาสนะ
 • เรื่องอันเตวาสิกของพระฉัพพัคคีย์

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน