พระไตรปิฎก เล่ม 4 ส่วน 5

เล่ม 4 ส่วน 5

 • สัทธิวิหาริกวัตตกถา ว่าด้วยสัทธิวิหาริกวัตร
 • ปณามิตกถา ว่าด้วยการประณาม
 • เรื่องทรงอนุญาตให้ประณาม
 • วิธีประณาม
 • สัทธิวิหาริกไม่ขอขมา
 • อุปัชฌาย์ไม่รับการขอขมา
 • องค์แห่งการประณาม
 • มูลเหตุให้เกิดการอุปสมบทด้วยญัตติจตุตถกรรม
 • เรื่องพราหมณ์ซูบผอมเพราะไม่ได้บวช
 • อุปสมบทด้วยญัตติจตุตถกรรม
 • วิธีให้อุปสมบทและกรรมวาจาให้อุปสมบท
 • เรื่องภิกษุประพฤติไม่สมควร
 • วิธีขอการอุปสมบท
 • กรรมวาจาให้อุปสมบท
 • เรื่องพราหมณ์บวชเพราะเห็นแก่ปากท้อง
 • นิสสัย 4

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน