พระไตรปิฎก เล่ม 1 ส่วน 25

เล่ม 1 ส่วน 25

  • ปฐมทุฏฐโทสสิกขาบท ว่าด้วยภิกษุขัดเคืองมีโทสะ สิกขาบทที่ 1       
  • เรื่องพระทัพพมัลลบุตร      
  • แต่งตั้งเสนาสนปัญญาปกะและภัตตุทเทสกะ    
  • วิธีแต่งตั้ง และกรรมวาจาแต่งตั้ง      
  • เรื่องพระเมตติยาใส่ความพระทัพพมัลลบุตร      
  • ความเห็น 5 อย่าง

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน