พระไตรปิฎก เล่ม 6 ส่วน 6

เล่ม 6 ส่วน 6

 • ปฏิปัสสัมเภตัพพเตจัตตาฬีสกะ ว่าด้วยองค์ 43 ของภิกษุที่สงฆ์พึงระงับอุกเขปนียกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติ
 • วิธีระงับอุกเขปนียกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติและกรรมวาจา 
 • อุกเขปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติ
 • เรื่องภิกษุชื่อฉันนะ
 • ทรงสอบถามแล้วตำหนิ 
 • วิธีลงอุกเขปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติและกรรมวาจา 
 • อธัมมกัมมทวาทสกะ ว่าด้วยอุกเขปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติที่ไม่ชอบธรรม 12 หมวด
 • ธัมมกัมมทวาทสกะ ว่าด้วยอุกเขปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติที่ชอบธรรม 12 หมวด
 • อากังขมานฉักกะ ว่าด้วยสงฆ์มุ่งหวังจะลงอุกเขปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติ 6 หมวด
 • เตจัตตาฬีสวัตตะ ว่าด้วยวัตร 43 ข้อ ในอุกเขปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติสงฆ์ลงโทษและระงับกรรม
 • นัปปฏิหัสสัมเภตัพพเตจัตตาฬีสกะ ว่าด้วยองค์ 43 ของภิกษุที่สงฆ์ไม่พึงระงับอักเขปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติ

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน