พระไตรปิฎก เล่ม 2 ส่วน 26

เล่ม 2 ส่วน 26

  • อริฏฐสิกขาบท ว่าด้วยกพรอริฏฐะกล่าวตู่พระผู้มีพระภาค
  • เรื่องพระอริฏฐะ
  • วิธีสวดสมนุภาสน์และกรรมวาจาสวดสมนุภาสน์
  • อุกขิตตสัมโภคสิกขาบท ว่าด้วยการคบหาภิกษุที่ถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรม 
  • เรื่องพระฉัพพัคคีย์
  • กัณฏกสิกขาบท ว่าด้วยสมณุทเทสชื่อกัณฏกะถูกสงฆ์นาสนะ 
  • เรื่องสมณุทเทสชื่อว่ากัณฏกะ
  • รวมสิกขาบทที่มีในสัปปาณกวรรค

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน