พระไตรปิฎก เล่ม 2 ส่วน 25

เล่ม 2 ส่วน 25

  • อุกโกฏนสิกขาบท ว่าด้วยการรื้อฟื้นอธิกรณ์ขึ้นมาพิจารณาใหม่ 
  • เรื่องพระฉัพพัคคีย์
  • ทุฏฐุลลสิกขาบท ว่าด้วยการปกปิดอาบัติชั่วหยาบ 
  • เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
  • อูนวีสติวัสสสิกขาบท ว่าด้วยการอุปสมบทให้บุคคลมีอายุหย่อนกว่า 20 ปี 
  • เรื่องเด็กชายอุบาลี
  • เถยยสัตถสิกขาบท ว่าด้วยการเดินทางไกลร่วมกับพ่อค้าเกวียนผู้เป็นโจร 
  • เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง
  • สังวิธานสิกขาบท ว่าด้วยการชักชวนเดินทางไกลร่วมกับมาตุคาม
  • เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน