พระไตรปิฎก เล่ม 6 ส่วน 5

เล่ม 6 ส่วน 5

 • สงฆ์ลงปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุสุธรรม
 • วิธีให้พระอนุทูตและกรรมวาจา
 • วิธีขอขมาของภิกษุสุธรรม
 • นัปปฏิปัสสเภตัพพอัฏฐารสกะ ว่าด้วยองค์ 18 ของภิกษุที่สงฆ์ไม่พึงระงับปฏิสารณียกรรม
 • ปฏิปัสสัมเภตัพพอัฏฐารสกะ ว่าด้วยองค์ 18 ของภิกษุที่สงฆ์พึงระงับปฏิสารณียกรรม
 • วิธีระงับปฏิสารณียกรรมและกรรมวาจา
 • อุกเขปนียกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติ 
 • เรื่องภิกษุชื่อฉันนะ
 • ทรงประชุมสงฆ์สอบถาม 
 • วิธีลงอุกเขปนียกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติและกรรมวาจา 
 • อธัมมกัมมทวาสกะ ว่าด้วยอุกเขปนียกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติที่ไม่ชอบธรรม 12 หมวด
 • ธัมมกัมมทวาทากะ ว่าด้วยอุกเขปนียกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติที่ชอบธรรม 12 หมวด
 • อากังขมานฉักกะ ว่าด้วยสงฆ์มุ่งหวังจะลงอุกเขปนียกรรม 6 หมวด
 • เตจัตตาฬีสวัตตะ ว่าด้วยวัตร 43 ข้อ ในอุกเขปนียกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติ
 • สงฆ์ลงโทษและระงับกรรม
 • นัปปฏิปัสสัมเภตัพพเตจัตตาฬีสกะ ว่าด้วยองค์ 43 ของภิกษุที่สงฆ์ไม่พึงระงับอุกเขปนียกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติ

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน