พระไตรปิฎก เล่ม 2 ส่วน 24

เล่ม 2 ส่วน 24

 • โชติกสิกขาบท ว่าด้วยการก่อไฟผิง 
 • เรื่องภิกษุหลายรูป
 • ทรงอนุญาตให้ภิกษุไข้ผิงไฟได้
 • ทรงอนุญาตให้ตามประทีป
 • นหานสิกขาบท ว่าด้วยการสรงน้ำนอกสมัย 
 • เรื่องพระเจ้าพิมพิสาร
 • ทรงอนุญาตให้ภิกษุอาบน้ำได้ในสมัยที่ร้อน
 • ทรงอนุญาตให้ภิกษุอาบน้ำได้ในสมัยที่เป็นไข้
 • ทรงอนุญาตให้ภิกษุอาบน้ำได้ในสมัยที่ทำงาน
 • ทรงอนุญาตให้ภิกษุอาบน้ำได้ในสมัยที่เดินทางไกล
 • ทรงอนุญาตให้ภิกษุอาบน้ำได้ในสมัยที่มีพายุฝุ่น
 • ทุพพัณณกรณสิกขาบท ว่าด้วยการทำจีวรใหม่ให้เสียสี 
 • เรื่องภิกษุหลายรูป
 • วิกัปปนสิกขาบท ว่าด้วยการวิกัปจีวร 
 • เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
 • 1จีวรอปนิธานสิกขาบท ว่าด้วยการซ่อนจีวร 
 • เรื่องพระสัตตรสวัคคีย์
 • รวมสิกขาบทที่มีในสุราปานวรรค
 • สัปปาณกวรรค หมวดว่าด้วยสัตว์มีชีวิต
 • สัญจิจจสิกขาบท ว่าด้วยความจงใจปลงชีวิตสัตว์
 • เรื่องพระอุทายี
 • สัปปาณกสิกขาบท ว่าด้วยการบริโภคน้ำที่มีสัตว์มีชีวิต 
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน