พระไตรปิฎก เล่ม 2 ส่วน 13

เล่ม 2 ส่วน 13

  • เรื่องสามเณรราหุล
  • ทุติยสหเสยยสิกขาบท ว่าด้วยการนอนร่วมกันข้อที่ 2 
  • เรื่องพระอนุรุทธะ
  • ธัมมเทสนาสิกขาบท ว่าด้วยการแสดงธรรม 
  • เรื่องพระอุทายี
  • เรื่องอุบาสิกา
  • เรื่องพระฉัพพัคคีย์

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน