พระไตรปิฎก เล่ม 3 ส่วน 1

เล่ม 3 ส่วน 1

  • ปาราชิกกัณฑ์
  • ปาราชิกสิกขาบทที่ 1 ว่าด้วยการยินดีการจับต้องที่บริเวณเหนือเข่าขึ้นไปของชาย
  • เรื่องภิกษุณีสุนทรีนันทา 
  • ปาราชิกสิกขาบทที่ 2 ว่าด้วยการปกปิดโทษ
  • เรื่องภิกษุณีสุนทรีนันทา
  • ปาราชิกสิกขาบทที่ 3 ว่าด้วยการประพฤติตามภิกษุที่ถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรม
  • เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา 
  • วิธีสวดสมนุภาสน์และกรรมวาจาสวดสมนุภาสน์

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน