พระไตรปิฎก เล่ม 7 ส่วน 5

เล่ม 7 ส่วน 5

 • เสนาสนขันทกะ   
 • ปฐมภาณวาร  
 • วิหารานุชานนะ ว่าด้วยทรงอนุญาตวิหาร
 • เรื่องเศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์ขออนุญาตสร้างวิหาร
 • ทรงอนุญาตเสนาสนะ 5 ชนิด
 • เศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์ถวายวิหาร
 • คาถาอนุโมทนาการถวายวิหาร
 • เรื่องบานประตู
 • เรื่องลูกดาล
 • เรื่องบานหน้าต่าง
 • เรื่องเครื่องลาดตั่งไม่เตียงถักสาน
 • มัญจปีฐาทิอนุชานนะ ว่าด้วยทรงอนุญาตเตียงและตั่ง เป็นต้น
 • เรื่องเตียงและตั่ง
 • เรื่องม้านั่งชนิดต่างๆ
 • เรื่องห้ามนอนบนเตียงสูง
 • เรื่องไม้หนุนเท้าเตียง
 • เรื่องด้วย
 • เรื่องหมอน
 • เรื่องฟูก 5 ชนิด
 • เรื่องเตียงหุ้มด้วยฟูก
 • เสตวัณณาทิอนุชานนะ ว่าด้วยทรงอนุญาตสีขาว เป็นต้น
 • ปฏิภาณจิตตปฏิกเขปะ
 • ด้วยทรงห้ามภาพจิตรกรรมฝาผนัง
 • เรื่องทรงอนุญาตภาพดอกไม้
 • อิฏฐกาจยาทิอนุชานนะ ว่าด้วยทรงอนุญาตให้ก่ออิฐ เป็นต้น
 • เรื่องวิหารพื้นต่ำ
 • เรื่องวิหารมีพื้นเป็นลานโล่ง
 • เรื่องวิหารเล็ก
 • เรื่องฝาวิหารชำรุด
 • เรื่องทรงอนุญาตเพดาน
 • เรื่องทรงอนุญาตไม้แขวน
 • เรื่องทรงอนุญาตราวจีวร
 • อุปัฏฐานสาลาอนุชานนะ ว่าด้วยทรงอนุญาตหอฉัน
 • เรื่องภิกษุฉันร่วมกันในกลางแจ้ง
 • ปาการาทิอนุชานนะ ว่าด้วยทรงอนุญาตรั้วล้อม เป็นต้น
 • เรื่องวิหารไม่มีรั้วล้อม
 • เรื่องทรงอนุญาตซุ้มประตู
 • เรื่องทรงอนุญาตท่อระบายน้ำ
 • เรื่องทรงอนุญาตศาลาไฟ

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน