พระไตรปิฎก เล่ม 8 ส่วน 12

เล่ม 8 ส่วน 12

 • กตาปัตติวาร วาระว่าด้วยต้องอาบัติเท่าไร  
 • ปาราชิกกัณฑ์  
 • คำถาม-คำตอบจำนวนอาบัติในปาราชิกกัณฑ์ 
 • สังฆาทิเสสกัณฑ์
 • จำนวนอาบัติในสังฆาทิเสสกัณฑ์ 
 • นิสสัคคิยกัณฑ์  
 • จำนวนอาบัติในนิสสัคคิยกัณฑ์ 
 • ปาจิตติยกัณฑ์ 
 • จำนวนอาบัติในปาจิตติยกัณฑ์ 
 • ลสุณวรรค 
 • รัตตนธการวรรค 
 • นหานวรรค 
 • ตุวัฏฏวรรค 
 • จิตตาคารวรรค 
 • อารามวรรค 
 • คัพภินีวรรค 
 • กุมารีภูตวรรค 
 • ฉัตตุปาหนวรรค 

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน