พระไตรปิฎก เล่ม 6 ส่วน 12

เล่ม 6 ส่วน 12

 • อัพภานารหมูลายปฏิกัสสนา ว่าด้วยการชักภิกษุผู้ควรแก่อัพภานเข้าหาอาบัติเดิม
 • มูลายปฏิกัสสิตอัพภาน ว่าด้วยอัพภานภิกษุผู้ถูกชักเข้าหาอาบัติเดิม
 • วิธีอัพภานและกรรมวาจา
 • ปักขปฏิจฉันนปริวาส ว่าด้วยปริวาสสำหรับอาบัติที่ปิดไว้ 1 ปักษ์
 • วิธีให้ปักขปริวาสและกรรมวาจา
 • ปักขปริวาสิกมูลายปฏิกัสสนา ว่าด้วยการชักภิกษุผู้อยู่ปักขปริวาสเข้าหาอาบัติเดิม
 • วิธีชักเข้าหาอาบัติเดิมและกรรมวาจา
 • สโมธานปริวาส ว่าด้วยสโมธานปริวาสเพื่ออาบัติตัวก่อนและกรรมวาจา
 • มานัตตารหมูลายปฏิกัสสนาทิ ว่าด้วยการชักภิกษุผู้ควรแก่มานัตเข้าหาอาบัติเดิม เป็นต้น
 • ติกาปัตติมานัตตะ ว่าด้วยมานัตเพื่ออาบัติ 3 ตัว
 • วิธีให้มานัตและกรรมวาจา
 • มานัตตจาริกมูลายปฏิกัสสนาทิ ว่าด้วยการชักภิกษุผู้ประพฤติมานัตเข้าหาอาบัติเดิม เป็นต้น

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน