พระไตรปิฎก เล่ม 6 ส่วน 13

เล่ม 6 ส่วน 13

 • อัพภานารหมูลายปฏิกัสสนาทิ ว่าด้วยการชักภิกษุผู้ควรแก่อัพภานเข้าหาอาบัติเดิม เป็นต้น
 • ปักขปฏิจฉันนอัพภาน ว่าด้วยอัพภานสำหรับอาบัติที่ปิดไว้ 1 ปักษ์ และกรรมวาจา
 • วิธีอัพภานและกรรมวาจา
 • ปริวาส ว่าด้วยการอยู่ชดใช้ 
 • อัคฆสโมธานปริวาส ว่าด้วยปริวาสประมวลเข้าด้วยกันโดยค่าแห่งอาบัติและกรรมวาจา
 • วิธีให้ปริวาสและกรรมวาจา
 • สัพพจิรปฏิจฉันนอัคฆสโมธาน ว่าด้วยปริวาสประมวลเข้าด้วยกันโดยค่าแห่งอาบัติที่ปิดไว้นานกว่าอาบัติทั้งหมด
 • วิธีให้ปริวาสและกรรมวาจา
 • เทฺวมาสปริวาส ว่าด้วยปริวาสสำหรับอาบัติ 2 ตัวปิดไว้ 2 เดือน
 • วิธีให้ปริวาส 2 เดือนและกรรมวาจา
 • เทฺวมาสาปริวสิตัพพวิธี 
 • วิธีอยู่ปริวาส 2 เดือนเพื่ออาบัติปิดไว้ 2 เดือน
 • ภิกษุผู้ควรแก่มานัต

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน