พระไตรปิฎก เล่ม 3 ส่วน 2

เล่ม 3 ส่วน 2

 • ปาราชิกสิกขาบทที่ 4 ว่าด้วยวัตถุ 8 มีการยินดีการจัดมือของชาย เป็นต้น 
 • เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์ 
 • บทสรุป
 • สังฆาทิเสสกัณฑ์
 • สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ 1 ว่าด้วยการก่อคดีพิพาท
 • เรื่องอุบาสกกับภิกษุณีถุลลนันทา
 • สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ 2 ว่าด้วยการบวชให้สตรีผู้เป็นโจร  
 • เรื่องชายาเจ้าลิจฉวีกับภิกษุณีถุลลนันทา 
 • สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ 3 ว่าด้วยการเข้าละแวกหมู่บ้านตามลำพัง เป็นต้น
 • เรื่องภิกษุณีอันเตวาสินีของพระภัททกาปิลานี
 • เรื่องภิกษุณี 2 รูป 
 • เรื่องภิกษุณีหลายรูป

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน