พระไตรปิฎก เล่ม 4 ส่วน 18

เล่ม 4 ส่วน 18

 • ปวารณาเภท ว่าด้วยประเภทแห่งวันปวารณา
 • เรื่องวันปวารณามี 2 วัน
 • เรื่องอาการที่ทำปวารณามี 4 อย่าง
 • ปวารณาทานานุชานนา ว่าด้วยทรงอนุญาตให้ภิกษุไข้มอบปวารณา
 • เรื่องภิกษุไข้มอบปวารณา
 • ญาตกาทิคหณกถา ว่าด้วยหมู่ญาติเป็นต้นจับภิกษุ
 • เรื่องภิกษุผู้ถูกพวกญาติเป็นต้นจับไว้
 • สังฆปวารณาทิปเภท ว่าด้วยประเภทแห่งปวารณามีปวารณาเป็นการสงฆ์ เป็นต้น
 •  ภิกษุ 5 รูป ปสารณาเป็นการสงฆ์
 • เรื่องภิกษุ 4 รูป ปวารณาเป็นการคณะ
 • วิธีทำปวารณาเป็นการคณะ
 • คำปวารณาสำหรับภิกษุมีพรรษาแก่กว่า
 • คำปวารณาสำหรับภิกษุมีพรรษาอ่อนกว่า
 • เรื่องภิกษุ 3 รูป ปวารณาเป็นการคณะ
 • วิธีทำปวารณาเป็นการคณะ
 • คำปวารณา
 • เรื่องภิกษุ 2 รูป ปวารณาต่อกัน
 • วิธีทำปวารณาเป็นการคณะ
 • เรื่องภิกษุรูปเดียวทำอธิษฐานปวารณา
 • อาปัตติปฏิกัมมวิธิ ว่าด้วยวิธีแก้ไขอาบัติ
 • เรื่องภิกษุต้องอาบัติในวันปวารณา
 • เรื่องภิกษุไม่แน่ใจในอาบัติ
 • อาปัตติอาวิกรณวิธิ ว่าด้วยวิธีเปิดเผยอาบัติ
 • เรื่องภิกษุระลึกอาบัติได้
 • กำลังปวารณาไม่แน่ใจในอาบัติ
 • สภาคาปัตติปฏิกัมมวิธิ ว่าด้วยการแก้ไขสภาคาบัติ
 • เรื่องสงฆ์ทั้งหมดต้องสภาคาบัติ
 • ญัตติกรรมวาจา
 • สงฆ์ทั้งหมดไม่แน่ใจในสภาคาบัติ
 • ญัตติกรรมวาจา
 • อนาปัตติปัณณรสกะ ว่าด้วยการปวารณาโดยไม่ต้องอาบัติ 15 กรณี
 • วัคคาวัคคสัญญิปัณณสกะ ว่าด้วยยังแบ่งพวกกัยอยู่สำคัญว่าพร้อมเพรียงกัน 15 กรณี

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน