พระไตรปิฎก เล่ม 5 ส่วน 20

เล่ม 5 ส่วน 20

 • ปาริเลยยกคมนกถา ว่าด้วยการเสด็จไปป่าปาริไลยกะ
 • เรื่องพญาช้างปาริไลยกะ
 • อัฏฐารสวัตถุกถา ว่าด้วยเรื่องที่ก่อให้เกิดความแตกแยก 18 ประการ
 • เรื่องทรงแสดงเหตุแห่งความแตกแยกแก่ท่านพระสารีบุตร ณ กรุงสาวัตถี
 • ลักษณะของภิกษุผู้เป็นอธรรมวาที 18 อย่าง
 • ลักษณะของภิกษุผู้เป็นธรรมวาที 18 อย่าง
 • เรื่องทรงแสดงวิธีปฏิบัติต่อพวกภิกษุผู้ก่อความทะเลาะวิวาท
 • พระเถระกราบทูลถามถึงวิธีปฏิบัติ
 • พระนางมหาปชาบดีโคตมีกราบทูลถามวิธีปฏิบัติ
 • อนาถบินฑิกคหบดีกราบทูลถามวิธีปฏิบัติ
 • นางวิสาขามิคารมาตากราบทูลถามวิธีปฏิบัติ
 • เรื่องให้เสนาสนะที่ว้างแก่พวกภิกษุผู้ก่อความทะเลาะวิวาท
 • เรื่องจัดเสนาสนะให้ว่างสำหรับพวกภิกษุผู้ก่อความทะเลาะวิวาท
 • เรื่องให้อามิสเท่าๆ กัน
 • โอสารณานุชานนา ว่าด้วยทรงอนุญาตรับเข้าหมู่ซึ่งภิกษุผู้ถูกลงอักเขปนียกรรม
 • สังฆสามัคคีกถา ว่าด้วยสังฆสามัคคี
 • วิธีทำสังฆสามัคคีและกรรมวาจา
 • อุปาลิสังฆสามัคคีปุจฉา ว่าด้วยพระอุบาลีกราบทูลถามถึงสังฆสามัคคี
 • เรื่องทรงแสดงสังฆสามัคคี 2 อย่างแก่ท่านพระอุบาลี
 • สังฆสามัคคี 2 อย่าง
 • เรื่องไม่ถูกตำหนิโดยศีลอุบาลีคาถา
 • รวมเรื่องที่มีในโกสัมพิกขันธกะ

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน