พระไตรปิฎก เล่ม 5 ส่วน 13

เล่ม 5 ส่วน 13

 • คิลานวัตถุกถา ว่าด้วยภิกษุไข้
 • เรื่องภิกษุอาพาธเป็นโรคท้องร่วง
 • เรื่องคนไข้ที่พยาบาลได้ยากและพยาบาลได้ง่าย
 • คนไข้ที่พยาบาลได้ยากมีอาการ 5 อย่าง
 • คนไข้ที่พยาบาลได้ง่ายมีอาการ 5 อย่าง
 • บุคคลประกอบด้วยองค์ 5 ไม่ควรพยาบาลภิกษุไข้
 • บุคคลประกอบด้วยองค์ 5 ควรพยาบาลภิกษุไข้
 • มตสันตกกถา ว่าด้วยการให้บริขารของภิกษุมรณภาพแก่ผู้พยาบาลไข้
 • เรื่องภิกษุและสามเณรเป็นไข้
 • วิธีมอบไตรจีวร, บาตรให้ และกรรมวาจาสำหรับมอบให้
 • สามเณรมรณภาพ
 • วิธีมอบไตรจีวรและบาตรให้ และกรรมวาจาสำหรับมอบให้
 • ภิกษุสามเณรช่วยกันพยาบาลไข้
 • นัคคิยปฏิกเขปกถา ว่าด้วยทรงห้ามเปลือยกาย
 • เรื่องภิกษุเปลือยกาย
 • กุสจีราทิปฏิกเขปกถา ว่าด้วยทรงห้ามผ้าคากรอง เป็นต้น
 • เรื่องภิกษุนุ่งผ้าคากรองเป็นต้น
 • เรื่องภิกษุนุ้งผ้าทำด้วยก้านดอกรักเป็นต้น
 • สัพพนีลกาทิปฏิกเขปกถา ว่าด้วยทรงห้ามจีวรสีเขียวล้วนเป็นต้น
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์ห่มจีวรสีเขียวล้วนเป็นต้น
 • วัสสังวุตถานังอนุปปันนจีวรกถา ว่าด้วยจีวรยังไม่เกิดแก่ภิกษุผู้จำพรรษา
 • เรื่องจีวรยังไม่เกิดขึ้นภิกษุหลีกไป
 • สังฆภินเนจีวรุปปาทกถา ว่าด้วยความเกิดขึ้นแห่งจีวรเมื่อสงฆ์แตกกัน
 • เรื่องสงฆ์แตกกัน
 • ทุคคหิตสุคคหิตาทิกถา ว่าด้วยจีวรที่ถือเอาไม่ดีและถือเอาดี เป็นต้น
 • เรื่องพระเรวตะฝากจีวร
 • เรื่องการถือเอาของฝากโดยวิสาสะและการอธิษฐานเป็นจีวรมรดก
 • กรณีที่ 1 ฝากไปด้วยสั่งว่า “ท่านจะถวาย…”
 • กรณีที่ 2 ฝากไปด้วยกล่าวว่า “ผมขอถวาย…”
 • อัฏฐจีวรมาติกา ว่าด้วยจีวรที่เกิดขึ้นมี 8 มาติกา
 • เรื่องมาติกาแห่งจีวร 8 ข้อ

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน