พระไตรปิฎก เล่ม 1 ส่วน 15

เล่ม 1 ส่วน 15

 • เรื่องโอกิรินีเปรตเพศหญิง 1 เรื่อง      
 • เรื่องกพันธเปรต 1 เรื่อง     
 • เรื่องเปรตมีรูปเป็นภิกษุ 1 เรื่อง      
 • เรื่องเปรตมีรูปเป็นภิกษุณี 1 เรื่อง   
 • เรื่องเปรตมีรูปสิกขมานา 1 เรื่อง  
 • เรื่องเปรตมีรูปเป็นสามเณร 1 เรื่อง 
 • เรื่องเปรตมีรูปเป็นสามเณรี 1 เรื่อง 
 • เรื่องแม่น้ำตโปทา 1 เรื่อง      
 • เรื่องการสู้รบในกรุงราชคฤห์ 1 เรื่อง   
 • เรื่องได้ยินเสียงช้างลงน้ำ 1 เรื่อง 
 • เรื่องพระอรหันต์โสภิตะระลึกชาติได้ 500 กัป 1 เรื่อง
 • บทสรุป
 • รวมสิกขาบทที่มีในปาราชิกกัณฑ์

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน