พระไตรปิฎก เล่ม 6 ส่วน 10

เล่ม 6 ส่วน 10

 • รัตติเฉท ว่าด้วยเหตุให้ขาดราตรี 4 อย่าง 
 • ทรงอนุญาตให้เก็บมานัต 
 • วิธีสมาทานมานัต
 • อัพภานารหวัตตะ ว่าด้วยวัตรของภิกษุผู้ควรแก่อัพภาน
 • ทรงประชุมสงฆ์สอบถาม
 • วัตร 79 ข้อของภิกษุผู้ควรแก่อัพภาน
 • รวมเรื่องที่มีในปาริวาสิกขันธกะ
 • สมุจจรขันธกะ
 • สุกกวิสัฏฐิ ว่าด้วยวิธีการออกจากอาบัติที่ต้องเพราะทำน้ำอสุจิให้เคลื่อน
 • เรื่องพระอุทายี  
 • อัปปฏิจฉันนมานัตตะ ว่าด้วยมานัตเพื่ออาบัติที่ไม่ได้ปิดไว้และกรรมวาจา
 • อัปปฏิจฉันนอัพภาน ว่าด้วยอัพภานสำหรับอาบัติที่ไม่ได้ปิดไว้
 • วิธีอัพภานและกรรมวาจา
 • เอกาหปฏิจฉันนปริวาส ว่าด้วยปริวาสสำหรับอาบัติที่ปิดไว้วันเดียว
 • วิธีให้ปริวาสและกรรมวาจา 
 • เอกาหปฏิจฉันนมานัตตะ ว่าด้วยมานัตสำหรับอาบัติที่ปิดไว้วันเดียว
 • วิธีให้มานัต 6 ราตรี และกรรมวาจา
 • เอกาหปฏิจฉันนอัพภาน ว่าด้วยอัพภานสำหรับอาบัติปิดไว้วันเดียว
 • วิธีอัพภานและกรรมวาจา

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน