พระไตรปิฎก เล่ม 1 ส่วน 22

เล่ม 1 ส่วน 22

 • พัทธจักร (ต่อ)  
 • ภิกษุรับคำ      
 • ชายสั่งภิกษุหลายรูป      
 • ชายสั่งภิกษุรูปเดียว
 • ภิกษุจัดการสำเร็จและบอกคลาดเคลื่อน      
 • เรื่องหญิงหลับ 1 เรื่อง  
 • เรื่องหญิงตาย 1 เรื่อง    
 • เรื่องหญิงย้ายบ้าน 1 เรื่อง     
 • เรื่องไม่ใช่หญิง 1 เรื่อง 
 • เรื่องหญิงบัณเฑาะก์ 1 เรื่อง  
 • เรื่องชักจูงสามีภรรยาผู้ทำเลาะให้คืนดีกัน 1 เรื่อง 
 • เรื่องการชักสื่อบัณเฑาะก์ 1 เรื่อง

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน