พระไตรปิฎก เล่ม 13 ส่วน 1

เล่ม 13 ส่วน 1

  • 1. คหปติวรรค หมวดว่าด้วยคหบดี    
  • 1. กันทรกสูตร ว่าด้วยปริพาชกชื่อกันทรกะ   
  • 1. มนุษย์มีปากกับใจไม่ตรงกัน 
  • 2. บุคคล 4 ประเภท  
  • 3. พระพุทธคุณ  
  • 4. สิกขาและสาชีพของภิกษุ  
  • 5. การสำรวมอินทรีย์  
  • 6. การละนิวรณ์  
  • 7. ฌาน 4  
  • 8. วิชชา 3

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน