พระไตรปิฎก เล่ม 3 ส่วน 14

เล่ม 3 ส่วน 14

 • สิกขาบทที่ 10 ว่าด้วยการบวชให้สิกขมานาที่ยังไม่ได้รับอนุญาต
 • เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
 • สิกขาบทที่ 11 ว่าด้วยการบวชให้สิกขมานาด้วยการให้ปาริวาสิกฉันทะ
 • เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
 • สิกขาบทที่ 12 ว่าด้วยการบวชให้สิกขมานาทุกๆ ปี
 • เรื่องภิกษุณีหลายรูป
 • สิกขาบทที่ 13 ว่าด้วยการบวชให้สิกขมานาปีละ 2 รูป 
 • เรื่องภิกษุณีหลายรูป
 • ฉัตตุปาหนวรรค หมวดว่าด้วยร่มและรองเท้า  
 • สิกขาบทที่ 1 ว่าด้วยภิกษุณีผู้ไม่เป็นไข้กั้นร่มและสวมรองเท้า
 • เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
 • เรื่องภิกษุณีเป็นไข้
 • ทรงอนุญาตร่มและรองเท้า
 • สิกขาบทที่ 2 ว่าด้วยการเดินทางด้วยยานพาหนะ
 • เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
 • เรื่องภิกษุณีเป็นไข้
 • ทรงอนุญาตยาพาหนะ
 • สิกขาบทที่ 3 ว่าด้วยการใช้เครื่องประดับเอว
 • เรื่องภิกษุณีรูปหนึ่ง
 • สิกขาบทที่ 4 ว่าด้วยการใช้เครื่องประดับของสตรี 
 • เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
 • สิกขาบทที่ 5 ว่าด้วยการใช้ของหอมเครื่องย้อมผิว
 • เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน