พระไตรปิฎก เล่ม 1 ส่วน 11

เล่ม 1 ส่วน 11

 • เรื่องพรรณนานรก 3 เรื่อง
 • เรื่องต้นไม้ที่เมืองอาฬวี 3 เรื่อง 
 • เรื่องเผาป่า 3 เรื่อง  
 • เรื่องไม่ให้ลำบาก 1 เรื่อง   
 • เรื่องไม่ทำตามท่าน 1 เรื่อง  
 • เรื่องไม่ให้ดื่มเปรียง 1 เรื่อง   
 • เรื่องให้ดื่มยาโลณโสวีรกะ 1 เรื่อง  
 • ปาราชิกสิกขาบทที่ 4 ว่าด้วยการกล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรม       
 • เรื่องภิกษุชาวฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทา    
 • ภิกษุต่างทิศมาเข้าเฝ้า      
 • พุทธประเพณี      
 • มหาโจร 5 จำพวก     
 • เรื่องภิกษุสำคัญว่าได้บรรลุ      
 • สุทธิกวารกถา 
 • สุทธิกฌาน      
 • ปฐมฌาน

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน