พระไตรปิฎก เล่ม 3 ส่วน 13

เล่ม 3 ส่วน 13

 • กุมารีภูตวรรค หมวดว่าด้วยกุมารี
 • สิกขาบทที่ 1 ว่าด้วยการบวชให้กุมารีอายุต่ำกว่า 20 ปี
 • เรื่องภิกษุณีหลายรูป
 • สิกขาบทที่ 2 ว่าด้วยการบวชให้กุมารีที่ยังไม่ศึกษาในธรรม 6 หัวข้อ 
 • เรื่องภิกษุณีหลายรูป
 • วิธีขอสิขาสมมติและกรรมวาจาให้สิกขาสมมติ
 • สิกขาบทที่ 3 ว่าด้วยการบวชให้กุมารีที่สงฆ์ยังไม่ได้สมมติ 
 • เรื่องภิกษุณีหลายรูป
 • วิธีให้วุฏฐานสมมติและกรรมวาจาให้วุฏฐานสมมติ
 • สิกขาบทที่ 4 ว่าด้วยภิกษุณีมีพรรษาต่ำกว่า 12 เป็นปวัตตินี 
 • เรื่องภิกษุณีหลายรูป
 • สิกขาบทที่ 5 ว่าด้วยภิกษุณีมีพรรษาครบ 12 เป็นปวัตตินีแต่สงฆ์ยังไม่ได้สมมติ 
 • เรื่องภิกษุณีหลายรูป
 • วิธีขอวุฏฐาปนสมมติและกรรมวาจาให้วุฏฐาปนสมมติ
 • สิกขาบทที่ 6 ว่าด้วยการบ่นว่าภายหลัง 
 • เรื่องภิกษุณีจัณฑกาลี
 • สิกขาบทที่ 7 ว่าด้วยการบอกสิกขมานาให้ถวายจีวรแล้วไม่บวชให้ 
 • เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
 • สิกขาบทที่ 8 ว่าด้วยการบอกสิกขมานาให้ติดตามตลอด 2 ปีแล้วม่บวชให้
 • เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
 • สิกขาบทที่ 9 ว่าด้วยการบวชให้สิกขมานาผู้คลุกคลีกับชาย
 • เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน