พระไตรปิฎก เล่ม 1 ส่วน 5

เล่ม 1 ส่วน 5

 • ปาราชิกสิกขาบทที่ ๒
 • ว่าด้วยการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้
 • เรื่องพระธนิยกุมภการบุตร
 • วัสสการพราหมณ์ตรวจราชการ
 • ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
 • พระบัญญัติ
 • เรื่องพวกภิกษุฉัพพัคคีย์
 • พระอนุบัญญัติ
 • สิกขาบทวิภังค์
 • บทภาชนีย์
 • มาติกา
 • ทรัพย์ที่อยู่ในแผ่นดิน
 • ทรัพย์ที่อยู่บนบก
 • ทรัพย์ที่อยู่ในอากาศ
 • ทรัพย์ที่อยู่ในที่แจ้ง
 • ทรัพย์ที่อยู่ในน้ำ
 • ทรัพย์ที่อยู่ในเรือ
 • ทรัพย์ที่อยู่ในยาน
 • ทรัพย์ที่นำติดตัวไป
 • ทรัพย์ที่อยู่ในสวน
 • ทรัพย์ที่อยู่ในวัด
 • ทรัพย์ที่อยู่ในนา
 • ทรัพย์ที่อยู่ในพื้นที่
 • ทรัพย์ที่อยู่ในหมู่บ้าน
 • ทรัพย์ที่อยู่ในป่า
 • น้ำ
 • ไม้ชำระฟัน
 • ต้นไม้เจ้าป่า
 • ทรัพย์ที่มีผู้นำไป
 • ทรัพย์ที่เขาฝากไว้
 • ด่านภาษี
 • สัตว์มีชีวิต
 • สัตว์ไม่มีเท้า
 • สัตว์ ๒ เท้า
 • สัตว์ ๔ เท้า
 • สัตว์มีเท้ามาก
 • ภิกษุผู้สั่ง
 • ภิกษุผู้รับของฝาก
 • การชักชวนกันไปลัก
 • การนัดหมาย
 • การทำนิมิต
 • การสั่ง

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน