พระไตรปิฎก เล่ม 2 ส่วน 6

เล่ม 2 ส่วน 6

  • รูปิยสิกขาบท ว่าด้วยการรับรูปิยะ 
  • เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
  • รูปิยสังโวหารสิกขาบท ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนรูปิยะ 
  • เรื่องพระฉัพพัคคีย์
  • กยวิกกยสิกขาบท ว่าด้วยการซื้อขาย
  • เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
  • รวมสิกขาบทที่มีในโกสิยวรรค

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน