พระไตรปิฎก เล่ม 8 ส่วน 6

เล่ม 8 ส่วน 6

 • กตาปัตติวาร วาระว่าด้วยต้องอาบัติเท่าไร 
 • ปาราชิกกัณฑ์  
 • คำถาม-คำตอบจำนวนอาบัติในปาราชิกกัณฑ์ 
 • ปาราชิกสิกขาบทที่ 1 – 2 
 • ปาราชิกสิกขาบทที่ 3 – 4 
 • สังฆาทิเสสกัณฑ์  
 • คำถาม-คำตอบจำนวนอาบัติในสังฆาทิเสสกัณฑ์ 
 • สุกกวิสัฏฐิสิกขาบท 
 • กายสังสัคคสิกขาบท 
 • ทุฏฐุลลวาจาสิกขาบท 
 • อัตตกามปาริจริยสิกขาบท 
 • สัญจริตตสิกขาบท 
 • กุฏิการสิกขาบท 
 • วิหารการสิกขาบท 
 • ปฐมทุฏฐโทสสิกขาบท 
 • ทุติยทุฏฐโทสสิกขาบท 
 • สังฆเภทสิกขาบท 
 • สังฆเภทานุวัตตกสิกขาบท 
 • ทุพพจสิกขาบท 
 • กุลทูสกสิกขาบท 
 • นิสสัคคิยกัณฑ์  
 • จำนวนอาบัติในนิสสัคคิยกัณฑ์ 
 • กฐินวรรค 
 • ปฐมกฐินสิกขาบท
 • อุทโทสิตสิกขาบท
 • ตติยกฐินสิกขาบท
 • ปุราณจีวรสิกขาบท
 • จีวรปฏิคคหณสิกขาบท
 • อัญญาตกวิญญัตติสิกขาบท
 • ตตุตตริสิกขาบท
 • อุปักขฏสิกขาบท
 • ทุติยอุปักขฏสิกขาบท
 • ราชสิกขาบท
 • โกสิยวรรค 
 • โกสิยสิกขาบท
 • สุทธกาฬกสิกขาบท
 • เทฺวภาคสิกขาบท
 • ฉัพพัสสสิกขาบท
 • นิสีทนสันถตสิกขาบท
 • เอฬกโลมสิกขาบท
 • เอฬกโลมโธวาปนสิกขาบท
 • รูปิยสิกขาบท
 • รูปิยสังโวหารสิกขาบท
 • กยวิกกยสิกขาบท
 • ปัตตวรรค 
 • ปัตตสิกขาบท
 • อูนปัญจพันธนสิกขาบท
 • เภสัชชสิกขาบท
 • วัสสิกสาฏิกสิกขาบท
 • จีวรอัจฉินทนสิกขาบท
 • สุตตวิญญัตติสิกขาบท
 • มหาเปสการสิกขาบท
 • อัจเจกจีวรสิกขาบท
 • สาสังกสิกขาบท
 • ปริณตสิกขาบท
 • ปาจิตติยกัณฑ์ 
 • จำนวนอาบัติในปาจิตติยกัณฑ์ 
 • มุสาวาทวรรค 
 • มุสาวาทสิกขาบท
 • โอมสวาทสิกขาบท
 • เปสุญญสิกขาบท
 • ปทโสทัมมสิกขาบท
 • สหเสยยสิกขาบท
 • ทุติยสหเสยยสิกขาบท
 • ธัมมเทสนาสิกขาบท
 • ภูตาโรจนสิกขาบท
 • ทุฏฐุลลาโรจนสิกขาบท
 • ปฐวีขณนสิกขาบท
 • ภูคามวรรค 
 • ภูคามสิกขาบท
 • อัญญวาทกสิกขาบท
 • อุชฌาปนกสิกขาบท
 • ปฐมเสนาสนสิกขาบท
 • ทุติยเสนาสนสิกขาบท
 • อนุปชัชชสิกขาบท
 • นิกกัฑฒนสิกขาบท
 • เวหาสกุฏิสิกขาบท
 • มหัลลกวิหารสิกขาบท
 • สัปปาณกสิกขาบท
 • โอวาทวรรค 
 • โอวาทสิกขาบท
 • อัตถังคตสิกขาบท
 • ภิกขุนูปัสสยสิกขาบท
 • อามิสสิกขาบท
 • จีวรทานสิกขาบท
 • จีวรสิพพนสิกขาบท
 • สังวิธานสิกขาบท
 • นาวาภิรูหนสิกขาบท
 • ปริปาจิตสิกขาบท
 • รโหนิสัชชสิกขาบท
 • โภชนวรรค 
 • อาวสถปิณฑสิกขาบท
 • คณโภชนสิกขาบท
 • ปรัมปรโภชนสิกขาบท
 • กาณมาตุสิกขาบท
 • ปฐมปวารณาสิกขาบท
 • ทุติยปวารณาสิกขาบท
 • วิกาลโภชนสิกขาบท
 • สันนิธิการกสิกขาบท
 • ปณีตโภชนสิกขาบท
 • ทันตโปนสิกขาบท
 • อเจลกวรรค 
 • อเจลกสิกขาบท
 • อุยโยชนสิกขาบท
 • สโภชนสิกขาบท
 • รโหปฏิจฉันนสิกขาบท
 • รโหนิสัชชสิกขาบท
 • จาริตตสิกขาบท
 • มหานามสิกขาบท
 • อุยยุตตเสนาสิกขาบท
 • เสนาวาสสิกขาบท
 • อุยโยธิกสิกขาบท

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน