พระไตรปิฎก เล่ม 8 ส่วน 5

เล่ม 8 ส่วน 5

 • ปาฏิเทสนียกัณฑ์
 • คำถาม-คำตอบสถานที่บัญญัติเป็นต้นในปาฏิเทสนียกัณฑ์ 
 • ปฐมปาฏิเทสนียสิกขาบท 
 • ทุติย-ตติยปาฏิเทสนียสิกขาบท 
 • จตุตถปาฏิเทสนียสิกขาบท 
 • รวมสิกขาบทที่มีในปาฏิเทสนียกัณฑ์ 
 • เสขิยกัณฑ์ 
 • คำถาม-คำตอบสถานที่บัญญัติเป็นต้นในเสขิยกัณฑ์ 
 • ปริมัณฑลวรรค 
 • อุชชัคฆิกวรรค 
 • ขัมภกวรรค 
 • ปิณฑปาจวรรค (สักกัจจวรรค) 
 • กพฬวรรค 
 • สุรุสุรุวรรค 
 • ปาทุกวรรค 
 • รวมสิกขาบทที่มีในเสขิยกัณฑ์ 
 • รวมวรรคที่มีในเสขิบกัณฑ์

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน