พระไตรปิฎก เล่ม 2 ส่วน 7

เล่ม 2 ส่วน 7

  • ปัตตวรรค หมวดว่าด้วยบาตร  
  • ปัตตสิกขาบท ว่าด้วยบาตร
  • เรื่องพระฉัพพัคคีย์
  • เรื่องพระอานนท์
  • ทรงอนุญาตอติเรกบาตร
  • อูนัญจพันธนสิกขาบท ว่าด้วยบาตรมีรอยซ่อมหย่อนกว่า 5 แห่ง
  • เรื่องภิกษุหลายรูป
  • ทรงอนุญาตให้ขอบาตรได้
  • เรื่องพระฉัพพัคคีย์

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน