พระไตรปิฎก เล่ม 8 ส่วน 19

เล่ม 8 ส่วน 19

 • ติกวาร ว่าด้วยหมวด 3  
 • ว่าด้วยวัตถุแห่งการโจท เป็นต้น 
 • ว่าด้วยภิกษุโง่เขลาและฉลาด เป็นต้น 
 • ว่าด้วยการปิด เป็นต้น 
 • ว่าด้วยอาพาท เป็นต้น 
 • ว่าด้วยงดปาติโมกข์ เป็นต้น 
 • ว่าด้วยต้องอาบัติภายใน เป็นต้น 
 • ว่าด้วยต้องอาบัติด้วยอาการ ๓ อย่าง เป็นต้น 
 • ว่าด้วยข้อที่สงฆ์มุ่งหวัง เป็นต้น 
 • ว่าด้วยอุโบสถ เป็นต้น 
 • จตุกกวาร ว่าด้วยหมวด 4  
 • ว่าด้วยอนริยโวหาร เป็นต้น 
 • ว่าด้วยอาบัติปาราชิก 
 • ว่าด้วยบริขาร 
 • ว่าด้วยการต้องอาบัติและออกจากอาบัติ เป็นต้น 
 • ว่าด้วยการต้องอาบัติ เป็นต้น 
 • ว่าด้วยพระอาคันตุกะ เป็นต้น 
 • ว่าด้วยสิกขาบทมีวัตถุต่างกัน เป็นต้น 
 • ว่าด้วยพระอุปัชฌาย์ต้องอาบัติ เป็นต้น 
 • ว่าด้วยปัจจัยแห่งการขาดพรรษา เป็นต้น 
 • ว่าด้วยถือเอาทรัพย์ เป็นต้น 
 • ว่าด้วยบุคคลควรอภิวาท เป็นต้น 
 • ว่าด้วยต้องอาบัติในกาล เป็นต้น 
 • ว่าด้วยการโจท เป็นต้น 
 • ว่าด้วยภิกษุเป็นไข้ต้องอาบัติ เป็นต้น 
 • ว่าด้วยงดปาติโมกข์  
 • หัวข้อประจำวาร

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน