พระไตรปิฎก เล่ม 8 ส่วน 26

เล่ม 8 ส่วน 26

 • กฐินาทิชานิตัพพวิภาค ว่าด้วยการจำแนกข้อควรรู้มีกฐิน เป็นต้น 
 • ควรรู้กฐิน เป็นต้น 
 • อธิบายการกรานกฐิน 
 • ปุคคลัสเสวกฐินัตถาร ว่าด้วยบุคคลกรานกฐินเท่านั้น 
 • ปลิโพธปัญหาพยากรณ์ ว่าด้วยการแก้ปัญหาปลิโพธ 
 • การเดาะกฐิน 
 • การเดาะกฐินภายในสีมา เป็นต้น 
 • การเดาะกฐินเกิดขึ้นพร้อมกัน เป็นต้น 
 • หัวข้อประจำเรื่อง 
 • อุปาลิปัญจกะ ว่าด้วยเรื่องพระอุบาลี 5 หมวด   
 • อนิสสิตวรรค หมวดว่าด้วยการไม่ถือนิสัย  
 • องค์ของภิกษุผู้ต้องถือนิสัย 
 • องค์ของภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสัย 
 • องค์ของภิกษุผู้ต้องถือนิสัย อีกนัยหนึ่ง 
 • องค์ของภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสัย 
 • องค์ของภิกษุผู้ต้องถือนิสัย อีกนัยหนึ่ง 
 • องค์ของภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสัย 
 • ภิกษุที่ไม่พึงให้อุปสมบท เป็นต้น 
 • ภิกษุที่พึงให้อุปสมบท เป็นต้น 
 • ภิกษุที่ไม่พึงให้อุปสมบท เป็นต้น อีกนับหนึ่ง 
 • ภิกษุที่พึงให้อุปสมบท เป็นต้น 
 • องค์ 5 ของภิกษุผู้ถูกลงโทษ 
 • หัวข้อประจำวรรค 
 • นัปปฏิปัสสัมภนวรรค หมวดว่าด้วยการไม่ระงับกรรม 
 • คุณสมบัติของภิกษุผู้เข้าสงคราม 
 • องค์ของภิกษุผู้พูดในสงฆ์ 
 • องค์ของภิกษุผู้พูดในสงฆ์ อีกนัยหนึ่ง 
 • องค์ของภิกษุผู้พูดในสงฆ์ อีกนัยหนึ่ง 
 • อานิสงส์ในการเรียนวินัย 
 • หัวข้อประจำวรรค

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน