พระไตรปิฎก เล่ม 1 ส่วน 17

เล่ม 1 ส่วน 17

 • อุภโตพัทธมิสสกจักร      
 • ขัณฑจักร 
 • พัทธจักร  
 • กุจฉิจักร หมุนไปข้างหน้า  
 • ปิฏฐิจักร หมุนไปข้างหลัง
 • คาถารวมวินีตวัตถุ เรื่องที่ทรงวินิจฉัยแล้ว 
 • วินีตวัตถุ 
 • เรื่องภิกษุฝัน 1 เรื่อง 
 • เรื่องภิกษุถ่ายอุจจาระ 1 เรื่อง 
 • เรื่องภิกษุถ่ายปัสสาวะ 1 เรื่อง 
 • เรื่องภิกษุตรึกถึงกาม 1 เรื่อง 
 • เรื่องภิกษุอาบน้ำร้อน 3 เรื่อง
 • เรื่องภิกษุทายา 3 เรื่อง      
 • เรื่องภิกษุเกาอัณฑะ 3 เรื่อง 
 • เรื่องภิกษุเดินทาง 3 เรื่อง   
 • เรื่องภิกษุบีบหนังหุ้มปลายองคชาต 3 เรื่อง 
 • เรื่องเรือนไฟ 6 เรื่อง
 • เรื่องภิกษุใช้องคชาตเสียดสีขา 3 เรื่อง
 • เรื่องใช้สามเณร 1 เรื่อง      
 • เรื่องสามเณรนอนหลับ 1 เรื่อง 
 • เรื่องภิกษุใช้ขาหนีบองคชาต 2 เรื่อง   
 • เรื่องภิกษุใช้มือบีบองคชาต 2 เรื่อง
 • เรื่องภิกษุส่ายสะเอวในอากาศ 2 เรื่อง 
 • เรื่องภิกษุเพ่งองค์กำเนิด 1 เรื่อง
 • เรื่องภิกษุสอดองคชาตเข้าช่องดาล 2 เรื่อง 
 • เรื่องภิกษุเสียดสีองคชาตกับไม้ 2 เรื่อง 
 • เรื่องภิกษุอาบน้ำทวนกระแส 3 เรื่อง 
 • เรื่องภิกษุเล่นน้ำโคลน 3 เรื่อง  
 • เรื่องภิกษุเดินลุยน้ำ 3 เรื่อง

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน