พระไตรปิฎก เล่ม 5 ส่วน 11

เล่ม 5 ส่วน 11

 • กัมพลานุชานนาทิกถา ว่าด้วยทรงอนุญาตผ้ากัมพลเป็นต้น
 • เรื่องผ้ากัมพลราคาครึ่งกาสิยะ
 • ทรงอนุญาตคหบดีจีวร 6 ชนิด
 • เรื่องผ้าเนื้อดี เนื้อหยาบ
 • ปังสุกูลปริเยสนกถา ว่าด้วยการแสดงหาผ้าบังสกุล
 • เรื่องภิกษุรอกันและไม่รอ
 • จีวรปฏิคคาหกสัมมติกถา ว่าด้วยการแต่งตั้งภิกษุเป็นเจ้าหน้าที่รับจีวร
 • เรื่องทายกนำจีวรกลับคืน
 • วิธีแต่งตั้งและกรรมวาจาแต่งตั้งภิกษุเป็นเจ้าหน้าที่รับจีวร
 • วิธีแต่งตั้งและกรรมวาจาแต่งตั้งภิกษุเป็นเจ้าหน้าที่เก็บจีวร
 • กัณฑาคารสัมมติอาทิกถา ว่าด้วยการสมมติเรือนคลังเป็นต้น
 • เรื่องสมมติเรือนคลัง
 • วิธีสมมติและกรรมวาจาสมมติภิกษุให้เป็นเจ้าหน้าที่เรือนคลัง
 • เรื่องทรงห้ามย้ายเจ้าหน้าที่เรือนคลัง
 • เรื่องจีวรที่เกิดขึ้นมาก
 • เรื่องส่งเสียงดังขณะแจกจีวร
 • วิธีแต่งตั้งและกรรมวาจาแต่งตั้งภิกษุให้เป็นเจ้าหน้าที่แจกจีวร
 • เรื่องวิธีแจกจีวร
 • เรื่องวิธีให้ส่วนแบ่ง
 • เรื่องให้แลกส่วนของตน
 • เรื่องให้ส่วนลดพิเศษ
 • เรื่องวิธีให้ส่วนจีวร
 • จีวรชนกถา ว่าด้วยน้ำย้อมจีวร
 • เรื่องย้อมจีวรด้วยโคมัย
 • เรื่องย้อมด้วยน้ำเย็น
 • เรื่องน้ำย้อมล้น
 • เรื่องไม่รู้ว่าน้ำย้อมเดือดแล้วหรือยังไม่เดือด
 • เรื่องยกหม้อน้ำย้อมลง
 • เรื่องไม่มีภาชนะสำหรับย้อม
 • เรื่องขยำจีวรในถาดและในบาตร
 • เรื่องตากจีวรบนพื้น
 • เรื่องปลวกกัดเครื่องรองทำด้วยหญ้า
 • เรื่องแขวนจีวรพับกลาง
 • เรื่องชายจีวรชำรุด
 • เรื่องน้ำย้อมหยดออกจากชายข้างเดียว
 • เรื่องจีวรแข็ง
 • เรื่องจีวรหยาบกระด้าง
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์ใช้จีวรที่ไม่ได้ตัด
 • ฉินทกจีวรานุชานนา ว่าด้วยทรงอนุญาตจีวรตัด
 • เรื่องตัดจีวรตามแบบคันนา
 • ตรัสสรรเสริญพระอานนท์
 • ติจีวรานุชานนา ว่าด้วยการอนุญาตไตรจีวร
 • เรื่องทอดพระเนตรเห็นภิกษุแบกห่อจีวร
 • เรื่องทรงอนุญาตไตรจีวร
 • อติเรกจีวรกถา ว่าด้วยอติเรกจีวร
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์ทรงอติเรกจีวรชุดอื่นเข้าบ้าน
 • เรื่องอติเรกจีวรเกิดขึ้น
 • เรื่องทรงอนุญาตผ้าปะเมื่ออันตรวาสกขาดทะลุ

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน