พระไตรปิฎก เล่ม 3 ส่วน 8

เล่ม 3 ส่วน 8

 • สิกขาบทที่ 6 ว่าด้วยการนั่งนอนบนอาสนะโดยไม่บอกเจ้าของ
 • เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
 • สิกขาบทที่ 7 ว่าด้วยการปูลาดโดยไม่บอก 
 • เรื่องภิกษุณีหลายรูป
 • สิกขาบทที่ 8 ว่าด้วยการให้ผู้อื่นโพนทะนา 
 • เรื่องภิกษุณีอันเตวาสีนีของพระภัททกาปิลานี
 • สิกขาบทที่ 9 ว่าด้วยการสาปแช่งตนเองและผู้อื่น 
 • เรื่องภิกษุณีจัณฑกาลี
 • สิกขาบทที่ 10 ว่าด้วยการร้องไห้ทุบตีตนเอง 
 • เรื่องภิกษุณีจัณฑกาลี
 • นัคควรรค หมวดว่าด้วยการเปลือยกาย  
 • สิกขาบทที่ 1 ว่าด้วยการเปลือยกายอาบน้ำ 
 • เรื่องภิกษุณีหลายรูป
 • สิกขาบทที่ 2 ว่าด้วยการใช้ผ้าอาบน้ำไม่ได้ขนาด 
 • เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
 • สิกขาบทที่ 3 ว่าด้วยการเลาะจีวรแล้วไม่เย็บ
 • เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
 • สิกขาบทที่ 4 ว่าด้วยการไม่ผลัดเปลี่ยนสังฆาฏิตามกำหนด 
 • เรื่องภิกษุณีหลายรูป
 • สิกขาบทที่ 5 ว่าด้วยการห่มจีวรสับเปลี่ยนกัน
 • เรื่องภิกษุณีรูปหนึ่ง
 • สิกขาบทที่ 6 ว่าด้วยการทำอันตรายแก่จีวรลาภของคณะ 
 • เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน