พระไตรปิฎก เล่ม 7 ส่วน 8

เล่ม 7 ส่วน 8

 • นวกัมมทานกถา ว่าด้วยวิธีการที่ภิกษุให้นวกรรม
 • เรื่องภิกษุชาวเมืองอาฬวีให้นวกรรม
 • อัญญตรปริโภคปฏิกเขปาทิ ว่าด้วยทรงห้ามให้เสนาสนะผิดที่ เป็นต้น
 • เรื่องทรงอนุญาตให้ยืมเสนาสนะ
 • เรื่องทรงอนุญาตให้เก็บรักษาเสนาสนะ
 • เรื่องทรงอนุญาตให้แลกเปลี่ยน (เรื่องที่ 1)
 • เรื่องทรงอนุญาตให้แลกเปลี่ยน (เรื่องที่ 2)
 • เรื่องทรงอนุญาตผ้าเช็ดเท้า
 • เรื่องห้ามภิกษุเท้าเปื้อนเหยียบเสนาสนะ
 • เรื่องห้ามภิกษุเท้าเปียกเหยียบเสนาสนะ
 • เรื่องห้ามภิกษุสวมรองเท้าเหยียบเสนาสนะ
 • เรื่องห้ามภิกษุถ่มน้ำลายบนพื้นที่ทำบริกรรม
 • เรื่องทรงอนุญาตผ้าพันเท้าเตียงและตั่ง
 • เรื่องทรงอนุญาตให้ปูผ้านอน
 • สังฆภัตตาทิอนุชานนะ ว่าด้วยทรงอนุญาติสังฆภัต เป็นต้น
 • ภัตตุทเทสกสมมติ ว่าด้วยการแต่งตั้งพระภัตตุเทสก์
 • วิธีแจกภัต
 • เสนาสนปัญญาปกาทิสมมติ  ว่าด้วยการแต่งตั้งภิกษุให้เป็นเสนาสนปัญญาปกะ เป็นต้น
 • อัปปมัตตกวิสสัชชกสมมติ ว่าด้วยการแต่งตั้งภิกษุผู้แจกของเล็กน้อย
 • เรื่องของเล็กน้อยที่ควรแจก
 • สาฏิยัคคาหาปกาทิสมมติ ว่าด้วยการแต่งตั้งภิกษุผู้แจกผ้า เป็นต้น
 • รวมเรื่องที่มีในเสนาสนขันธกะ

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน