พระไตรปิฎก เล่ม 4 ส่วน 4

เล่ม 4 ส่วน 4

 • พิมพิสารสมาคมกถา ว่าด้วยสมาคมของพระเจ้าพิมพิสาร
 • เรื่องสวนตาลหนุ่ม
 • เรื่องพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐ
 • เรื่องความปรารถนา 5 ประการของพระเจ้าพิมพิสาร
 • จอมทัพมคธรัฐ
 • คาถาสดุดีพระพุทธเจ้า
 • เรื่องทรงรับพระเวฬุวันเป็นวัดแรก
 • สารีปุตตโมคคัลลานปัพพัชชากถา ว่าด้วยสารีบุตรและโมคคัลลานะบรรพชา
 • พระอัสสชิแสดงธรรม
 • สารีบุตรปริพาชกได้ธรรมจักษุ
 • สารีบุตรปริพาชกเปลื้องคำสัญญา
 • โมคคัลลานปริพาชกได้ธรรมจักษุ
 • สองสหายไปอำลาอาจารย์
 • ทรงพยากรณ์พระอัครสาวก
 • ทูลขอการบรรพชาอุปสมบท
 • เรื่องกุลบุตรชาวมคธมีชื่อเสียงบรรพชา
 • อุปัชฌายวัตตกถา ว่าด้วยอุปัชฌายวัตร
 • เรื่องภิกษุนุ่งห่มไม่เรียบร้อย
 • ทรงประชุมสงฆ์สอบถาม
 • ทรงอนุญาตอุปัชฌาย์
 • วิธีถืออุปัชฌาย์
 • อุปัชฌายวัตร

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน