พระไตรปิฎก เล่ม 5 ส่วน 6

เล่ม 5 ส่วน 6

 • โกฏิคามสัจจกถา ว่าด้วยทรงแสดงอริยสัจที่โกฏิคาม
 • นิคมคาถา
 • อัมพปาลีวัตถุ ว่าด้วยหญิงงามเมืองชื่ออัพปาลี
 • ลัจฉวีวัตถุ ว่าด้วยเจ้าลัจฉวี
 • สีหเสนาปติวัตถุ ว่าด้วยสีหเสนาบดีสาวกของนิครนถ์นาฏบุตร
 • ข้อกล่าวหาของคนทั่วไป 8 ประการ
 • พระดำรัสแก้ข้อกล่าวหา 8 ประการ
 • ทรงสนับสนุนให้อุปถัมภ์ลัทธิที่เคยนับถือมาก่อน
 • เรื่องทรงห้ามฉันเนื้อที่เขาทำเจาะจง
 • กัปปิยภูมิอนุชานนา ว่าด้วยการทรงอนุญาตกัปปิยภูมิ
 • เรื่องกรุงเวสาลีหาอาหารได้ง่าย
 • เรื่องทรงห้ามอาหารที่หุงต้มภายใน เป็นต้น
 • เรื่องฝนตั้งเค้า
 • วิธีสมมติกัปปิยภูมิและกรรมวาจาสมมติ
 • ทรงอนุญาตกัปปิยภูมิ 3, 4 ชนิด
 • เรื่องพระยโสชะเป็นไข้

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน