พระไตรปิฎก เล่ม 1 ส่วน 27

เล่ม 1 ส่วน 27

  • สังฆเภทสิกขาบท ว่าด้วยการทำสงฆ์ให้แตกกัน 
  • เรื่องพระเทวทัต  
  • วัตถุ ๕ ประการ  
  • สังฆเภทานุวัตตกสิกขาบท ว่าด้วยภิกษุผู้ประพฤติตาม กล่าวสนับสนุนภิกษุผู้ทำลายสงฆ์       
  • พระโกกาลิกะและพวกประพฤติตาม กล่าวสนับสนุนพระเทวทัต  
  • วิธีสวดสมนุภาสน์ และกรรมวาจาสวดสมนุภาสน์  
  • ทุพพจสิกขาบท ว่าด้วยภิกษุเป็นคนว่ายาก
  • เรื่องพระฉันนะ   
  • วิธีสวดสมนุภาสน์ และกรรมวาจาสวดสมนุภาสน์  

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน