พระไตรปิฎก เล่ม 2 ส่วน 14

เล่ม 2 ส่วน 14

  • ภูตาโรจนสิกขาบท ว่าด้วยการบอกอุตตริมนุสสธรรมที่มีจริง 
  • เรื่องภิกษุชาวฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทา
  • ทุฏฐุลลาโรจนสิกขาบท ว่าด้วยการบอกอาบัติชั่วหยาบ 
  • เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
  • ปฐวีขณนสิกขาบท ว่าด้วยการขุดดิน 
  • เรื่องภิกษุชาวเมืองอาฬวี
  • รวมสิกขาบทที่มีในมุสาวาทวรรค

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน