พระไตรปิฎก เล่ม 7 ส่วน 3

เล่ม 7 ส่วน 3

 • เรื่องสระโบกขรณี 
 • เรื่องทรงห้ามนอนบนที่นอนโรยดอกไม้ 
 • เรื่องทรงอนุญาตรับของหอม 
 • เรื่องห้ามฉันในภาชนะเดียวกัน เป็นต้น 
 • เรื่องเจ้าวัฑฒลิจฉวี 
 • เหตุแห่งการคว่ำบาตร 
 • วิธีคว่ำบาตรและกรรมวาจา 
 • พระอานนท์ไปแจ้งข่าวเจ้าวัฑฒลิจฉวี 
 • เหตุแห่งการหงายบาตร 
 • วิธีหงายบาตรและกรรมวาจา 
 • เรื่องโพธิราชกุมาร 
 • เรื่องทรงห้ามเหยียบผืนผ้าขาว 
 • เรื่องนางวิสาขามิคารมาตา 
 • เรื่องพัด 
 • เรื่องร่ม 
 • เรื่องไม้เท้า 
 • คำขอทัณฑสมมติและกรรมวาจา 
 • คำขอสิกกาสมมติและกรรมวาจา 
 • คำขอทัณฑสิกกาสมมติและกรรมวาจา 
 • เรื่องภิกษุสำรอกอาหาร 
 • เรื่องการไว้เล็บและตัดเล็บ 
 • เรื่องขัดเล็บ 
 • เรื่องมีดโกน 
 • เรื่องแต่งหนวด 
 • เรื่องทรงอนุญาติให้โกนขนในที่ลับ 
 • เรื่องกรรไกร 
 • เรื่องไว้ขนจมูก 
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์ถอนผมหงอก

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน