พระไตรปิฎก เล่ม 4 ส่วน 9

เล่ม 4 ส่วน 9

 • ราหุลวัตถุ ว่าด้วยพระราหุลกุมารบรรพชา
 • วิธีให้บรรพชา
 • ไตรสรณคมน์ ว่าด้วยการถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ
 • เรื่องพระเจ้าสุทโธทนะทูลขอพร
 • ทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้ฉลาดมีสามเณรหลายรูปไว้อุปัฏฐาก
 • สิกขาปทกถา ว่าด้วยสิกขาบทของสามเณร
 • ทัณฑกัมมวัตถุ ว่าด้วยการลงทัณฑกรรมสามเณร
 • เรื่องวิธีลงทัณฑกรรม
 • เรื่องห้ามฉันทางปาก
 • อนาปุจฉาวรณวัตถุ ว่าด้วยการกักกันสามเณรโดยไม่บอกอุปัชฌาย์
 • อปลาฬนวัตถุ ว่าด้วยการเกลี้ยกล่อมสามเณร
 • กัณฏกสามเณรวัตถุ ว่าด้วยการนาสนะสามเณรกัณฏกะ
 • องค์ 10 สำหรับนาสนะสามเณร
 • ปัณฑกวัตถุ ว่าด้วยบัณเฑาะก์บรรพชา
 • ห้ามบัญเฑาะก์อุปสมบท
 • เถยยสังวาสวัตถุ ว่าด้วยคนลักเพศและคนเข้ารีตเดียรถีย์บรรพชา
 • ห้ามคนลักเพศและคนเข้ารีตอุปสมบท
 • ติรัจฉานคตวัตถุ ว่าด้วยสัตว์ดิรัจฉานบรรพชา
 • นาคแปลงกายเป็นมนุษย์มาขอบรรพชา
 • มาตุฆาตกวัตถุ ว่าด้วยคนฆ่ามารดาขอบรรพชา
 • ห้ามคนฆ่ามารดาอุปสมบท
 • ปิตุฆาตกวัตถุ ว่าด้วยคนฆ่าบิดาขอบรรพชา
 • ห้ามคนฆ่าบิดาอุปสมบท
 • อรหันตฆาตกวัตถุ ว่าด้วยคนฆ่าพระอรหันต์บรรพชา
 • ห้ามคนฆ่าพระอรหันต์อุปสมบท
 • ภิกขุณีทูสกวัตถุ ว่าด้วยคนประทุษร้ายภิกษุณีเป็นต้นบรรพชา
 • ห้ามคนประทุษร้ายภิกษุณีเป็นต้นอุปสมบท
 • เรื่องคนทำลายสงฆ์
 • เรื่องคนทำร้ายพระพุทธเจ้าจนห้อพระโลหิต
 • อุภโตพยัญชนก ว่าด้วยอุภโตพยัญชนกบรรพชา
 • ห้ามอุภโตพยัญชนกอุปสมบท
 • อนุปัชฌายกาทิวัตถุ ว่าด้วยคนไม่มีอุปัชฌาย์อุปสมบท เป็นต้น
 • เรื่องคนมีสงฆ์เป็นอุปัชฌาย์
 • เรื่องคนมีคณะเป็นอุปัชฌาย์
 • เรื่องคนมีบัณเฑาะก์เป็นอุปัชฌาย์ เป็นต้น
 • อปัตตกาทิวัตถุ ว่าด้วยคนไม่มีบาตรอุปสมบท เป็นต้น
 • ห้ามคนไม่มีบาตรอุปสมบท
 • เรื่องคนไม่มีจีวร
 • เรื่องคนไม่มีทั้งบาตรและจีวร
 • เรื่องคนยืมบาตร
 • เรื่องคนยืมจีวร
 • เรื่องคนยืมบาตรและจีวร
 • ปัพพาเชตัพพทวัตติงสวาร ว่าด้วยบุคคลไม่ควรบรรพชาให้ 32 จำพวก
 • เรื่องทรงห้ามให้คนมือด้วนเป็นต้นบรรพชา

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน